การศึกษาการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557สถาปัตยกรรม

โครงการค่ายสถาปนิกรุ่นเยาว์ ตอนเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายสถาปนิกรุ่นเยาว์ ตอนเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยได้ทำการเชิญวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้แก่นักศึกษา ในกิจกรรมอบรมมีการให้นักศึกษา ฟรีเซนต์โปรเจดโมเดลแบบอาคารเป็นภาษาอังกฤษ และการแนะนำถึงบุคลิกภาพในการนำเสนองาน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 631 – 632

ภาพบรรยากาศ