ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

         นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ บริเวณโถงอาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกรียรติ จาก ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการสหกิจฯ

ภาพบรรยากาศ