ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยได้เชิญ ผศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มาให้คำแนะนำในการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจัดขึ้น ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ภาพบรรยากาศ