ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายสถาปนิกชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ณ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2558 โดยภายในกิจกรรมได้มีการเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มาร่วมการ workshop ในการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่วัดพระธาตุบังพวน

ภาพบรรยากาศ