ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สอบความคืบหน้าสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การสอบความคืบหน้าสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

ภาพบรรยากาศ