ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูงานสัมมนาเรื่อง “การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮก(Hague Agreement)เพื่อประกอบการไทยเข้าสู่ AEC”

       อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง2 เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮก(Hague Agreement)เพื่อประกอบการไทยเข้าสู่ AEC” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซากรุงเทพ

ภาพบรรยากาศ