ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 สถาบัน

       เมื่อวันเสาร์ที่  14  มีนาคม  2558  ได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่  4  ทั้ง 2 สถาบัน โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ   ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. อ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มทร.พระนคร
  4. ผศ.ประชา พิจักขณา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มทร.พระนคร

ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพบรรยากาศ