ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วางแผนพัฒนาด้านภูมิสถาปัตย์และจัดภูมิทัศน์บริเวณวัดพระธาตุบังผวน

       ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร และนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เดินทางไปวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาด้านภูมิสถาปัตย์และจัดภูมิทัศน์บริเวณวัด ให้เหมาะสมกับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ