ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ “โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8”

       งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดย อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ บุคลาการ และนักศึกษา เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน การประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เรื่อง”นวัตกรรมการและเทคโนโลยีการศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคล สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยได้เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมกับศูนย์การจัดการความรู้ (KM) มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทางคณะสถาปัตยฯ ดังนี้

ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่

  1. นายธานี  สุคนธะชาติ
  2. นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม
  3. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์

ทีมนักศึกษา

  1. นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์
  2. นางสาวนพรัตน์  คำแพ่ง
  3. นายกวินท์  อิสสระวาณิชย์