ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดติวความถนัดฟรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจรับการอบรมทักษะการวาดเส้นและความถนัดทางสถาปัตยกรรม จำนวน ๕๐ ที่นั่ง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ ห้อง ๖๓๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช (ทางเข้าวัดเทวราชกุญชรวร วิหาร) เลขที่ ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ อ.กรณ์พงศ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ มือถือ ๐๙๕-๗๖๔-๖๐๒๓