ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตย์ฯ เข้าขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่กับท่านอธิการบดี

       เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ท่าน รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี

ภาพบรรยากาศ