มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร คนที่ 2

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

new

S__4268650