ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน

       นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและทีมบริหารของคณะ ดำเนินการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางคณะ โดยได้จัดการประชุม ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น.

ภาพบรรยากาศ