ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมในการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกับบริษัทมาร์แชลแอร์โร่พาร์ท จำกัด

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกับบริษัทมาร์แชลแอร์โร่พาร์ท จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ผลิตกันชนรถยนต์ จากพลาสติก abs. และไฟเบอร์. โดยบริษัทแห่งนี้รับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา. ทั้งนี้ทางบริษัท ดังกล่าวจะขยายการผลิตสู่บ้านถอดประกอบแบบพลาสติกเพื่อจำหน่ายให้กับรีสอร์ทแบบประหยัด จึงมีความสนใจร่วมวิจัยกับคณะ โดยมีอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ  คณบดี   และ. อาจารย์สันติ กมลนรากิจ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม.  เข้าเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ภาพบรรยากาศ