กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557

      ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันสิ่งเสพติด เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม  โดยต้องการสร้างเจตคติที่ดีให้นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งบัน บำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาอันเนื่องมาจากยาเสพติดและรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เป็นการส่งเสริมให้สภาพสังคมดีขึ้น ในวันที่ ๗–๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสัดอรุณรังษี จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ