กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษามทร.พระนครรางวัล

รางวัลชมเชยการประกวดกระทงเขตดุสิต ประเภทผลงานความคิดสร้างสรรค์

       นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำกระทง เข้าประกวด ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเขตดุสิต โดยได้รับ รางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยการประกวดจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

ภาพบรรยากาศ