การศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนครสหกิจศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 20

       อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจารย์ชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศ