การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษานักศึกษาปี 4

บรรยากาศการตรวจสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศการออกตรวจสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาได้เข้าฝึกสหกิจ ในปีการศึกษา 2557

ภาพบรรยากาศ