ข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ร่วมวิพากษ์หลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

       อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทางคณะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HED) ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศ