กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

กิจกรรม “วันไหว้ครูคณะ และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ” ประจำปี 2557

       นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัด พิธีไหว้ครู และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 โดยจัดในช่วงบ่ายหลังพิธีครอบครูช่างในช่วงเช้า ซึ่งในพิธีทางคณะสถาปัตยฯ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้

   • ด้านความเป็นผู้นำ
   • ด้านผลกการเรียนดี
   • ด้านกิจกรรมและจิตสาธารณะ
   • ด้านการแต่งกาย
   • ความสามารถด้านกีฬา

       ซึ่่งมีนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรในรายการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการจัดการประกวดพานไหว้ครูพร้อมเงินรางวัล หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูในช่วงบ่ายทางนักศึกษาได้มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ครอบครัวสถาปัตย์ฯ

ภาพบรรยากาศ