การศึกษาการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557

ประชุมศิษย์เก่า “สถาปัตย์โชติเวช”

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดการประชุมศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาจากทางคณะในวันพิธี ครอบครูช่าง เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวทางในการพัฒนาคณะ โดยมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาเป็นกำลังในการช่วยพัฒนา โดยมี อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้น  ณ ห้อง 421 เวลา 16.00 น.

ภาพบรรยากาศ