กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

บรรยากาศ “วันครอบครูช่าง” ประจำปี 2557 (รอบพิธีการช่วงเช้า)

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีครอบครูช่าง ประจำปี 2557″ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนที่คณะ โดยในช่วงเช้าจะเป็นช่วงของพิธีการครอบครู ส่วนรอบบ่ายจะเป็นส่วนของกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ภาพบรรยากาศ