กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

กิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2557”

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2557” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเตรียมความพร้อม ในการประกอบกิจกรรม ครอบครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

ภาพบรรยากาศ