กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ประเทศไทย”

       คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ประเทศไทย” เพื่อเป็นการนำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ โดยสามารถรวบรวมเงินได้จำนวน 3,500 บาท โดยได้ส่งมอบให้กับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครเพื่อรวบรวมและบริจาคต่อไป

ภาพบรรยากาศ