การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น 3

     คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น 3 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. โดยโครงการจัดขึ้นที่  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมจากคณะ ดังนี้

    • อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
    • อาจารย์สันติ   กมลนรากิจ
    • อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง
    • อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ

ภาพบรรยากาศ