กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

เข้าร่วม “พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ณ ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

        อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ณ ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 

ภาพบรรยากาศ