กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการบูรณาการมทร.พระนคร

บรรยากาศกิจกรรม “สถาปัตย์รักษ์ถ้ำเสือ”

           สืบเนืองจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำการลงพื้นที่บ้านถ้ำเสือพร้อมกับคณะต่าง ๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ธกส. ทางคณะจึงได้จัดให้มีการลงพื้นที่อีกรอบเพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลปัญหาเพื่อการทำวิจัย สัมมาทิฏฐิภายนอกคณะ และดำเนินงานการบริการวิชาการตามคำขอของชุมชนควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับการต้อนรับจากชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “สถาปัตย์รักษ์ถ้ำเสือ”