การศึกษากิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

บรรยากาศงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

      คณะสถาปัตยกรรฒสาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557 ( ภาพรวมหาวิทยาลัย) วันที่ 31 กรกฎาคม  7.00 – 18.00 น.  ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีคณะเข้าร่วมในวันนี้ได้แก่

    • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
    • คณะบริหารธุรกิจ
    • คณะศิลปศาสตร์
    • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ภาพบรรยากาศ