การเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

ประชุมเรื่อง ทุนการศึกษาจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าประชุมร่วมกับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในเรื่องของทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งรายละเอียด และคุณสมบัติของผู้เข้ารับทุน จะแจ้งในทราบในภายหลังจากการสุดรายละเอียดในที่ประชุม 

บรรยากาศ