รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนคร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) […]

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา […]

บรรยากาศการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประเมิน, ปีการศึกษา 2555, มทร.พระนคร, สาขาวิชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา […]