กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการมทร.พระนคร

โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2557

       คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ “โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการออกแบบ ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกชุมชนกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองชะอ จังหวัดเพชบุรี จำนวน 60 คน โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยาการในการอบรม