กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร

โครงการบริการวิชาการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมในการใช้ศิลปะบำบัดผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในการพัฒนาทั้งร่างกาย และจิตใจ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำนวน 45 คน โดยโครงการจัดขึ้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน กรุงเทพมหานครในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

000 โครงการบริการวิชาการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ