กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึดอบรมความรู้และทักษะความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งให้กับสมาชิกชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการกำจัดขยะและรณรงค์เพื่อลดโลกร้อน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 45 คน โครงการจัดขึ้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

000 โครงการบริการวิชาการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง