กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2557

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่นักศึกษาและบุคลากร ในการอนุรักษณ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา และบุคลากรในการอนุรักษณ์พืชพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรัก ความหวงแหน และกตัญญูรู้คุณตอ่แผ่นดิน โดยโครงการได้จัดที่ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557

000 โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2557