OTOPข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการมทร.พระนคร

โครงการบูรณาการวิจัยสู่การบริการวิชาการ

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในชื่อโครงการบูรณาการวิจัยสู่การบริการวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการศักยภาพงานวิจัยสู่การแข่งขันทางการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสำหรับสินค้าให้เป็นที่นิยม โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ณ.ชุมชนเครือข่ายบ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง

000 โครงการบูรณาการวิจัยสู่การบริการวิชาการ