กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกานต์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกันรดน้ำขอพรปีใหม่ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลซึ่งเป็นประเพฌีและวัฒนธรรมไทย อันดีงาม

000 รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย