OTOPมทร.พระนครวิทยากรออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยากร “โครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” จังหวัดสิงห์บุรี

       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ปราชญ์ชาวบ้านสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ.ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เชิญวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไปให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”  และ “การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดทำรูปเล่ม” จำนวนสองท่านได้แก่

    1. อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
    2. อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

000 โครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษณ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น