กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการบูรณาการสาขาวิชาหลักสูตร

ลงสำรวจพื้นที่ ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (บ้านจำรุง) จ.ระยอง

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (บ้านจำรุง) จ.ระยอง ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ในการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน ท้องถิ่นทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามโครงการ ต่างๆ ดังนี้

  1. โครงการบูรณาการความมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
  2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  3. โครงการวิจัยด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนของนักศึกษา

โดยมีรายนามของคณาจารย์ที่ควบคุมการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

  1. อาจารย์พีรัฐ  ลิมปาภรณ์
  2. อาจารย์กรณ์พงศ์  ทองศรี
  3. อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง
  4. อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน

000 ลงสำรวจพื้นที่ ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (บ้านจำรุง) จ.ระยอง