จัดซื้อ-จัดจ้างบริหารและวางแผนสอบราคา

สอบราคาวัสดุการเรียน-การสอน รายการปากกาเขียนแบบ ชนิดสี 3,240 ด้าม

ประกาศสอบราคาวัสดุการเรียน-การสอน

000 หนังสือประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียน-การสอน
000
 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)