OTOPข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครวิทยากร

วิทยากรโครการ “ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 2”

       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ” การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP/วิสาหกิจชุมชน สู่การค้าเสรีอาเซียน ”     ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557  ณ.โรงแรมเมโทรแซนต์ แอนด์ ซี รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยได้เชิญวิทยากรอาจารย์ในคณะเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในกิจกรรมดังกล่าว 2 ท่าน ได้แก่

  1. อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์
  2. ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์

000 โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ ครั้งที่ 2