กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์วิทยากรออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยากรโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้เชิญคณะวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไปให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยโครงการจัดขึ้นที่ บ้านทิพย์สวนทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557 โดยคณะได้ส่งวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการดังนี้

1. นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2. นางสาวธัญญธร อินทรท่าฉาง อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. นางสาวสุรภา วงศ์สุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
4. นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม นักวิชาการศึกษา

000 โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม