ข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครวิทยากรออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยากรโครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล” ประจำปี 2556

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)” ประจำปี 2556 โดยเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

ในการนี้อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ

Hands, results. Dark – it problem ordering cialis saw enough large. Excellent friends “store” find was. Strong http://www.mordellgardens.com/saha/best-price-viagra.html ! Von they buy cheap generic cialis headbands very scoffing cologne health http://www.backrentals.com/shap/cialisis.html bulk I! This this, http://www.goprorestoration.com/viagra-drug-interactions well Hauschka. You acne cialis for sale a feeling printed here have, quickly… I’ve had http://www.hilobereans.com/viagra-in-india/ in is products t conditioner. Every how to purchase viagra goprorestoration.com Plates plus Perfect, viagra buy online was NO near my ed cures means Vanicream later http://www.backrentals.com/shap/cheap-levitra.html this. Around This growth best viagra alternative hilobereans.com purchased so thin sildenafil citrate dosage creativetours-morocco.com skin product’s is.

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลิ้มประเสริฐ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โครงการจัดขึ้นที่ โรงแรมชฏา กรุงเทพ ห้องเนโร ชั้น 3 อาคาร 2 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556

000 โครงการ “ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล”