ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีสกรีน

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์การเป็นวิทยากร จากองค์กรเครื่อข่ายชุมชน หมู่บ้านจำรุง จังหวัดระยอง ให้ทำการสอนเรื่องการพิมพ์สกรีน ทางคณะจึงได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีสกรีน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤจิกายน 2556 โดยวิทยากรที่ทำการให้ความรู้ได้แก่

  • นายธานี  สุคนธะชาติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  • นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ภาพบรรยากาศ