กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556ฝ่ายวิชาการและวิจัยอบรม

โครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ ตอน “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมโครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่
ตอน “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต”

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556 รวมจำนวน 12 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายพื้นฐานการเขียนแบบเพื่อการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ สาธิตเครื่องมือและคำสั่งโปรแกรมเขียนแบบสองมิติ การเขียนแบบภาพด้าน
ปฏิบัติการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ การเขียนแบบภาพด้านบรรจุภัณฑ์ การบอกขนาดและสัญลักษณ์

000 โครงการค่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556