การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

รับสมัครนักศึกษาสอบตรงรอบ 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับสมัครตรงรอบ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

ปฏิทินการรับสมัครตรงรอบ 3 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ติดต่อได้ที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เบอร์โทร 02-282-2384