การศึกษากิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2555สาขาวิชาอาจารย์

โครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2555

ทางคณะได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมผลิตวัสดุ และรูปแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมกระบวนการพิมพ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของอาจารย์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงวิชาการด้านการออกแบบทั้งสองสาขาวิชา โดยโครงการจัดขึ้น ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2555 ณ. สถานประกอบการจังหวัดชลบุรีและ ระยอง

000 คณะอาจารย์ศึกษาดูงานสถานประกอบการ