การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2556ฝ่ายวิชาการและวิจัยโควตา

คณะสถาปัตยฯ รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษโควตา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาประเภทกรณีพิเศษ (โควตา)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (4 ปี)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการศึกษา, ปวช. สาขาออกแบบทุกแขนงงาน
ระดับผลการศึกษาเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (5 ปี)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ระดับผลการศึกษาเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75

.

000 ใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2556 และ ปฎิทินกำหนดการ


* สามารถส่งเอกสารหลักฐานและใบสมัคร ได้ทาง  Email ของทางคณะ : arch.rmutp@hotmail.co.th  หรือทาง โทรสาร : 02-282-2384
** ส่งแล้วแจ้งยืนยันกับทางคณะอีกครั้ง ที่ทางเบอร์ โทร 02-282-2384