การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นิทรรศการปีการศึกษา 2554ผลงานนักศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัย

บรรยาการงาน นิทรรศการนักศึกษา “IMADE” ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดนิทรรศการนักศึกษา “IMADE” ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด “iMade” Think

Create Myself โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสถามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานจัดแบ่งออกเป็น 4 โชน ดังนี้

  • Green Techno Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม การทดลองวัสดุทด แทนธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าและช่วยลดปัญหาจากสภาวะแวดล้อม
  • Pink Trendy Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการสร้างสรรค์งานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภค และเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้ผลิตภัณฑ์
  • White Careful Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการปกป้องดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในกลุ่มวัยเด็กพิเศษ คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและการช่วยเหลือตนเองได้
  • Blue Social Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการรับใช้สังคม ชมชุน สถานประกอบการ และวงการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานที่ดี

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น.

000 บรรยากาศงานนิทรรศการ IMADE