กิจกรรมปีการศึกษา 2555ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนครอาจารย์

งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2555

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้ดำเนินการจัด โครงการไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยกิจการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก และส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของคณะฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเกือบทุกชั้นปี

000 งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2555