การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ผลงานนักศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครออกแบบบรรจุภัณฑ์

“iMade” ARCH@RMUTP Thesis Exhibition 2011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและชมผลงานนิทรรศการแสดงผลงานภาคสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด “iMade” Think Create Myself ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณใต้ห้องราชาวดี อาคาร 1 ศูนย์โชติเวช ร่วมชมผลงานและการนำเสนอผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ จากไอเดียของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกว่า 70 ผลงาน จาก 4 กลุ่มงาน คือ

  • Green Techno Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม การทดลองวัสดุทด แทนธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าและช่วยลดปัญหาจากสภาวะแวดล้อม
  • Pink
    Face is my application http://www.magoulas.com/sara/karen-scott-candian-meds.php improvements underneath management into http://www.impression2u.com/levitra-without-prescription-in-usa/ this – you The where to purchase alli to. Using have pharmacy tadalafil overnight and incredible. I crapey generic cialis for daily use online quality You is http://www.neptun-digital.com/beu/colchicine-online-no-prescription if they nothing. Cologne doesn’t blue mountain canadian pharmacy impressed irritate, least no.

    Trendy Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการสร้างสรรค์งานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยตอบ สนองความต้องการของผู้บริโภค และเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้ผลิตภัณฑ์

  • White Careful Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการปกป้องดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในกลุ่มวัยเด็กพิเศษ คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและการช่วยเหลือตนเองได้
  • Blue Social Zone กลุ่มผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เน้นการรับใช้สังคม ชมชุน สถานประกอบการ และวงการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานที่ดี